Všeobecné obchodné podmienky prenájmu motorových dláh spoločnosti NEXTMED s.r.o.

1. Uzatvorenie zmluvy o prenájme motorovej dlahy

1.1 Prenajímateľ:     NEXTMED, s. r. o.
      so sídlom:          Pri Hrubej lúke 3634/1, 841 02 Bratislava 
      zapísaný v OR SR OS BA I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  č. 74530/B
      IČO:                  46256784, 
      DIČ:                  2023302402
      IČ DPH:           SK2023302402 podľa §4
      Internetové sídlo poskytovateľa je     http://www.nextmed.sk/ 
                                                                 https://www.motodlahy.eu/
      (ďalej aj len „prenajímateľ“). 

1.2 Nájomcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s prenajímateľom Zmluvu o prenájme zariadenia (ďalej aj len „zmluva") a na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu prenájmu (ďalej aj len „protokol“), prevzala predmet prenájmu do dočasného užívania. (ďalej aj len „nájomca“)

1.3 Predmetom prenájmu je zariadenie, bližšie špecifikované v Zmluve o prenájme zariadenia (ďalej aj len „zmluva") a v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu prenájmu (ďalej aj len „protokol“). Protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

1.4 Zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami – prenajímateľom a nájomcom, vo forme samostatnej písomnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou je Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu prenájmu a tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“).

1.5 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi vyššie uvedené zariadenie v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok  je podrobnejšia úprava niektorých vzájomných práv a povinností prenajímateľa a nájomcu. 

1.5 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi vyššie uvedené zariadenie v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok  je podrobnejšia úprava niektorých vzájomných práv a povinností prenajímateľa a nájomcu.

1.5 Prenajímateľ prenajíma nájomcovi vyššie uvedené zariadenie v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok  je podrobnejšia úprava niektorých vzájomných práv a povinností prenajímateľa a nájomcu.

 

2. Práva a povinnosti prenajímateľa  

Prenajímateľ sa zaväzuje:

2.1 Odovzdať nájomcovi predmet prenájmu na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavený potrebným príslušenstvom a dokladmi. 

2.2 Odovzdať predmet nájmu nájomcovi v sídle prenajímateľa alebo na adrese nájomcu uvedenej v zmluve, v čase dohodnutom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu potvrdia obe zmluvné strany podpisom protokolu. 

2.3 Vykonávať potrebné opravy a servisné prehliadky prenajatého zariadenia. 

2.4 V prípade zlej funkčnosti alebo nutnosti vykonania opravy, poskytnúť telefonicky informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy.

2.5 Zabezpečiť nájomcovi náhradné zariadenie, pokiaľ konzultácia alebo prehliadka prenajatého zariadenia podľa bodu 2.4 nebude vykonaná do 24 hodín od nahlásenia vzniknutej udalosti. 
Táto povinnosť sa nevzťahuje na potrebu opravy škody spôsobenej nájomcom, resp. osobami, ktorým nájomca umožnil použitie dlahy, ani na škodu spôsobenú neznámym páchateľom.

2.6 Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu vratnú finančnú zábezpeku vo výške 100 €. Finančná zábezpeka bude vrátená nájomcovi po vrátení predmetu nájmu prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom, s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním. 
    
2.7 V prípade, ak prenajímateľ bude mať splatnú pohľadávku voči nájomcovi na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa VOP a ustanovení zmluvy, alebo z titulu vzniku škody poškodením predmetu prenájmu porušením povinností nájomcu, uvedených v týchto VOP a v zmluve, je prenajímateľ oprávnený použiť na jej uhradenie finančné prostriedky zo zábezpeky. Týmto nie sú dotknuté práva prenajímateľa na úhradu jeho pohľadávok voči nájomcovi, prevyšujúce sumu zloženej finančnej zábezpeky.

 

3. Práva a povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný najmä:

3.1 Zaplatiť dohodnuté nájomné a vratnú finančnú zábezpeku vo výške, čase a spôsobom dojednaným v zmluve.

3.2 Starať sa o to, aby na dlahe nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu dlahy o prevádzke. 

3.3 Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu, či zničeniu funkčných zariadení motorovej dlahy. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení zariadenia, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, resp. prípadnou opravou a to v hodnote do plnej výšky servisného výkonu.

3.4 Používať dlahu výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie dlahy do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti a podobne, ako aj jej používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie a pokynmi prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie dlahy inej osobe.

3.5 Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na dlahe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je nájomca povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť dlahu na svoje náklady do pôvodného stavu.

3.6 V prípade vzniku poškodenia predmetu nájmu, nájomca zodpovedá za škodu vo výške určenej servisným technikom za opravu predmetu nájmu autorizovaným predajcom/servisom predmetu nájmu, vrátane ušlého zisku za obdobie počas trvania opravy poškodeného zariadenia.

3.7 V prípade straty alebo odcudzenia prenajatého zariadenia nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške.

3.8 Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3.9 V prípade ukončenia prenájmu vrátiť zariadenie riadne a včas. Nájomca je povinný vrátiť prenajaté zariadenie v čistom stave, tak ako ju prevzal.

3.10 Za stratu dokladov a príslušenstva k prenajatému zariadeniu (manuál, napájací kábel, prenosná taška) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu.

3.11 V prípade, ak prenajímateľ po vrátení zistí zámenu súčiastok na prenajatom zariadení zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky.

 

4. Nájomné a platobné podmienky

4.1 Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého zariadenia - predmetu nájmu a je uvedené v cenníku prenajímateľa. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín. Týždenná sadzba nájomného je účtovaná za každých ukončených 7 kalendárnych dní, pri neukončenom týždni za každý ďalší kalendárny deň pomerne za každých aj začatých 24 hodín.  

4.2 Nájomné spolu s vratnou finančnou zábezpekou je nájomca povinný zaplatiť vopred, a to buď pri rezervácii (prevodom na účet), alebo pri osobnom odbere (platba kartou), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.3 Nájomné s vratnou finančnou zábezpekou vyúčtuje prenajímateľ faktúrou - daňovým dokladom. Faktúra je splatná najneskôr pri prevzatí zariadenia.

 

5. Skončenie nájmu

5.1 Nájomný vzťah zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby prenájmu.

5.2 Pred uplynutím dohodnutej doby prenájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 10 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak. Prenajímateľ je ďalej oprávnený ukončiť zmluvu aj okamžitým odstúpením od zmluvy, pokiaľ nájomca hrubo porušuje zmluvné podmienky alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky. Okamžité odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia nájomcovi.

5.3 V prípade, ak nájomca vráti zariadenie pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.4 V prípade vypovedania, resp. ukončenia zmluvy zo strany nájomcu v rozpore s uzatvorenou zmluvou, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy. 

5.5 Ku dňu ukončenia doby prenájmu je nájomca povinný vrátiť prenajaté zariadenie na vopred dojednanom mieste, inak v mieste sídla prenajímateľa.

5.6 V prípade, že nájomca nevráti predmet prenájmu po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby prenájmu, používa ho bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie predmetu prenájmu nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. 
Až do doby riadneho vrátenia predmetu prenájmu je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, ktorá bude zvýšená o 50% prirážku základnej sadzby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Povinnosť nájomcu platiť zákonné úroky z omeškania tým nie je dotknutá. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
Nájomca výslovne súhlasí, aby bol vykonaný zápočet na zmluvnú pokutu so zloženou finančnou zábezpekou.

 

6. Poučenie nájomcu k použitiu prenajímaného zariadenia – kolennej motorovej dlahy značky Kinetec, typ Spectra

6.1 Nájomca prehlasuje, že si je vedomý, že prenajímateľ nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, informácie, ktoré prenajímateľ poskytuje sú všeobecné a berie na vedomie dôrazné odporúčanie prenajímateľa konzultovať vhodnosť a dĺžku rehabilitácie so svojim ošetrujúcim lekárom alebo fyzioterapeutom.

6.2 Najčastejšími indikáciami pre použitie motorovej dlahy sú:
• pomliaždenie v oblasti kolenného kĺbu, pri úrazoch, ktoré nie sú štandardne priamo indikované na operáciu... („udreté koleno", „natiahnuté väzy kolenného kĺbu" a. pod.),

•    artroskopické operácie:

   • Menisektómie parciálne aj celkové,
   • Chondroplastiky chrupavky kolenného kĺbu,    
   • Čistenie oblasti kolenného kĺbu – shaver, 
   • Diagnostické artroskopie,  

• operácie väzov kolenného kĺbu hlavne ACL - predný skrížený väz ale aj poškodenia kolaterálnych a zadných väzov, plastiky väzov,
• totálna endoprotéza kolenného kĺbu,
• poranenia pately „jabĺčka" ...vykĺbenia, poškodenia patelárnej šlachy, stavy po operáciách pately, napr.: zdrôtovanie - serkláž jabĺčka,
• fraktúry v oblasti kolenného kĺbu (intraartikulárne, epikondilické a pod.) – POZOR! až po ukončení imobilizácie a po konfirmovaní ortopédom,
• korekčné operácie kostí predkolenia resp. femuru a takisto korekcie „krivých nôh" ako varozita a valgozita,
• degeneratívne ochorenia kolenného kĺbu – gonartrózy - aj preventívne,
• popáleniny, sepsa kĺbov.

6.3 Najčastejšie kontraindikácie kĺbu pre použitie motorovej dlahy sú:
• rakovina kostí, 
• skrivený povrch kĺbov, 
• spastická paralýza, 
• nestabilné zlomeniny, 
• nekontrolovateľné infekcie.

6.4 Možné riziká a komplikácie pri použití motorovej dlahy:
• po použití kolennej motorovej dlahy sa môže vyskytnúť svalová horúčka, hlavne po prvotných aplikáciách. 
• Dbajte na postupné a šetrné pridávanie uhlového zaťaženia!!!

 

7. Zásady ochrany osobných údajov

7.1 Kto spracúva osobné údaje:
      Prevádzkovateľ:     NEXTMED, s. r. o.
      so sídlom:               Pri Hrubej lúke 3634/1, 841 02 Bratislava 
      zapísaná v OR SR OS BA I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  č. 74530/B
                                      IČO:     46256784, 
                                      DIČ:     2023302402
                                      IČ DPH:     SK2023302402 podľa §4
       Internetové sídlo poskytovateľa je     http://www.nextmed.sk/ 
                                                                  https://www.motodlahy.eu/
       (ďalej aj len „Prevádzkovateľ“). 

7.2 Základné pojmy:
• osobný údaj informácie o konkrétnom alebo identifikovateľnom človeku, ktorými možno priamo alebo nepriamo človeka identifikovať, 
• citlivý údaj je osobný údaj, ktorý má zvláštnu povahu, ako je napr. informácia o zdraví či biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby na základe tohto identifikátora,
• dotknutá osoba je osoba, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú,
• príjemca je osoba, ktorej sú poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby, 
• GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 
• služba zahŕňa všetky služby ponúkané spoločnosťou Nextmed, s. r. o.,
• súhlas  je akýkoľvek slobodný konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba dáva vyhlásením či iným určiteľným potvrdením súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, 
• prevádzkovateľ osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, pričom spracovaním údajov môže poveriť aj sprostredkovateľa, teda osobu, ktorá v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje,
• účel  je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje. 
 

7.3 Súvisiace právne predpisy 
• Všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov – GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ochrana osobných údajov v EU aplikovateľné od 25.5.2018. 
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení iných zákonov ochrana osobných údajov, účinná od 25.5.2018. 
• Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov identifikácia a kontrola klientov. 
• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov spracúvanie účtovných dokladov.

7.4 Rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov 
a) Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom je výkon predmetov činností prevádzkovateľa zapísaných v príslušnom obchodnom registri, a to najmä, nie však výlučne, prenájom hnuteľných vecí, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti a reklamné a marketingové služby.
b) Prevádzkovateľ nespracúva iné osobitné kategórie osobných údajov, ako údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie dotknutých osôb.
d) Osobné údaje dotknutých osôb spracúva výlučne prevádzkovateľ, s výnimkou osôb uvedených v bode 4 písm. a) týchto zásad, ich spracovaním nepoveril žiadnu tretiu osobu.
e) Osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, bydlisko, telefonický kontakt a email, údaje týkajúce sa právneho vzťahu, vrátane platieb a informácií o plnení záväzkov v právnom vzťahu sú spracúvané prevádzkovateľom na účely evidencie platieb a vymáhanie pohľadávok. Osobné údaje podľa tohto bodu môžu byť poskytnuté a budú spracúvané všeobecným súdom príslušným na konanie voči dotknutej osobe, exekútorom, advokátom podľa výberu prevádzkovateľa a daňovým úradom príslušným pre prevádzkovateľa.
f)  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spracováva získava výlučne priamo od  dotknutej osoby alebo z verejne prístupných zdrojov. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.

7.5 Rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov podľa kategórií
Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na základe jedného z nasledovných dôvodov:
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom vykonávania predmetu činnosti prevádzkovateľa, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa,
• splnenie zákonnej povinnosti.

7.6 Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu desiatich rokov. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ zabezpečí odstránenie osobných údajov zo svojho informačného systému alebo ich anonymizáciu.

7.7 Dotknutá osoba v oblasti ochrany osobných údajov má právo:
a) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov založeného na jej súhlase, udelenom pred jeho odvolaním, súhlas môže odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila,
b) požadovať informáciu, či poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak áno, má právo na prístup k osobným údajom,
c) požadovať informáciu o kategórii spracovávaných údajov,
d) identifikáciu príjemcov alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
e) na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
f) požiadať o bezodkladné vymazanie osobných údajov, avšak len v prípade, že:
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
• odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali,
• neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
g) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, teda aby sa osobné údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom nespracovávali pokiaľ:
• namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
• namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia v prípade protizákonného spracovávania osobných údajov,
• napadla správnosť osobných údajov,
• Prevádzkovateľ viac nepotrebuje uchovávať osobné údaje dotknutej osoby, ale potrebuje ich dotknutá osoba, na preukázanie a uplatňovanie svojich právnych nárokov,
• iniciovať konanie podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ... v platnom znení.
h) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutá osoba má, pokiaľ je právnym základom ich spracovávania:
• nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci,
• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.
• V prípade priameho marketingu má toto právo vždy.

 

8. Podmienky používania webovej stránky www.motodlahy.eu

a) Prevádzkovateľom webovej stránky www.motodlahy.eu je spoločnosť NEXTMED, s. r. o. so sídlom: Pri Hrubej lúke 3634/1, 841 02 Bratislava, zapísaná v OR SR OS BA I, oddiel: Sro, vložka číslo č. 74530/B, IČO: 46256784, DIČ: 2023302402, IČ DPH: SK2023302402 podľa §4,
adresa elektronickej pošty: info@motodlahy.eu (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

b) Používateľom webovej stránky je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštevuje webovú stránku www.motodlahy.eu k a využíva služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“).

c) Prevádzkovateľ poskytuje na webovej stránke www.motodlahy.eu služby, ktoré predstavujú najmä informácie o poskytovaných Produktoch a Službách Prevádzkovateľa a ich cenách a spôsobe dojednania nájmu ponúkaných Produktov. Prevádzkovateľ nezaručuje, že webová stránka www.motodlahy.eu bude neustále dostupná a že informácie zo stránky budú vždy úplné, správne alebo aktuálne.

8.1 Autorské práva: Obsah webovej stránky www.motodlahy.eu je chránený podľa príslušných právnych predpisov o ochrane práv duševného vlastníctva vrátane všetkých textov, grafiky, dizajnu, vizualizácie, databáz, spôsobu usporiadania súborov a všetkých zobrazení na tejto stránke. Prevádzkovateľ prehlasuje a Používateľ svojou návštevou a ďalším používanímwebovej stránky info@motodlahy.eu berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom všetkých práv duševného vlastníctva prislúchajúcich k tejto webovej stránke,
najmä podľa zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení.

8.2 Súbory cookie: Prevádzkovateľ za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti stránky a zlepšenia jej používania používa cookies a iné technológie sledovania, ktoré môžu zaznamenávať informácie o napr. IP adresách a časových údajoch prístupu na webovú stránku. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača, mobilného alebo iného zariadenia Používateľa.
Prevádzkovateľ ich využíva na ukladanie anonymnej identifikácie užívateľa a zber štatistických údajov.

 

9. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme uzavretej medzi Prenajímateľom a Nájomcom. Uzavretím zmluvy o nájme Nájomca vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil a že s nimi súhlasí. Odlišné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred
týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Všeobecné obchodné podmienky sú prístupné na internetovej stránke www.motodlahy.eu a sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.