Zábezpeka (kaucia) za zariadenie

Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu vratnú zálohu (kauciu) vo výške 100 €. Záloha bude vrátená nájomcovi po vrátení dlahy prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním. 

Nájomné spolu s vratnou zálohou je nájomca povinný zaplatiť buď vopred pri rezervácii (prevodom na účet), alebo pri osobnom odbere (platba kartou), pokiaľ sa strany nedohodnú inak.