Všeobecné obchodné podmienky prenájmu motorových dláh spoločnosti NEXTMED s.r.o.

1. Uzatvorenie zmluvy o prenájme motorovej dlahy

1.1 Zmluva o prenájme motorovej dlahy (ďalej len „zmluva") sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.

1.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi motorovú dlahu (ďalej len „dlahu") v sídle prenajímateľa alebo na adrese nájomcu určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie dlahy potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný zaplatiť dohodnutú nájomnú sumu spolu s vratnou zálohou, ktorá sa začína počítať odo dňa odovzdania dlahy nájomcovi (podpisu odovzdávacieho protokolu).

1.3 Predmetom prenájmu je druhovo určená dlaha, ktorá je bližšie špecifikovaná v odovzdávacom protokole.

1.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu vratnú zálohu vo výške 100 €. Záloha bude vrátená nájomcovi po vrátení dlahy prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním.

1.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky prenájmu motorových dláh spolu s odovzdávacím protokolom tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme motorovej dlahy.


2. Povinnosti prenajímateľa  

Prenajímateľ sa zaväzuje:

2.1 Odovzdať nájomcovi dlahu na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavenú potrebným príslušenstvom a dokladmi.

2.2 Vykonávať u prenajatej dlahy potrebné opravy a servisné prehliadky.

2.3  V prípade zlej funkčnosti alebo nutnosti vykonania opravy poskytnúť telefonicky informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy.

2.4 V prípade, že konzultácia alebo prehliadka motorovej dlahy podľa bodu 2.3 nebude vykonaná do 24 hodín od nahlásenia vzniknutej udalosti, zabezpečiť nájomcovi náhradnú motorovú dlahu. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody spôsobenej nájomcom, resp. osobami, ktorým nájomca umožnil použitie dlahy alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom.

 

3. Povinnosti nájomcu  

Nájomca je povinný najmä:

3.1 Starať sa o to, aby na dlahe nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu dlahy o prevádzke.

3.2 Používať dlahu výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie dlahy do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti a podobne, ako aj jej používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie, resp. s pokynmi prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie dlahy inej osobe.

3.3 Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na dlahe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť dlahu na svoje náklady do pôvodného stavu.

3.4 V prípade vzniku poškodenia, nájomca zodpovedá za škodu vo výške určenej servisným technikom, vrátane ušlého zisku za obdobie počas trvania opravy poškodeného zariadenia.

3.5 V prípade straty alebo odcudzenia motorovej dlahy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške.

3.6 Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3.7 V prípade ukončenia prenájmu vrátiť zariadenie riadne a včas.

3.8 Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu, či zničeniu funkčných zariadení motorovej dlahy. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení zariadenia, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením, resp. prípadnou opravou a to v hodnote do plnej výšky servisného výkonu.

3.9 Nájomca je povinný vrátiť dlahu v čistom stave, tak ako ju prevzal.

3.10 Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanej dlahe (manuál, napájací kábel, prenosná taška) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu.

3.11 V prípade, ak prenajímateľ po vrátení zistí zámenu súčiastok na zariadení zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky.


4. Nájomné a jeho splatnosť

4.1 Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého zariadenia - predmetu nájmu a je uvedené v cenníku prenajímateľa. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín.

4.2 Nájomné spolu s vratnou zálohou je nájomca povinný zaplatiť buď vopred pri rezervácii (prevodom na účet), alebo pri osobnom odbere (platba kartou), pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4.3 Nájomné s vratnou zálohou podľa bodu 4.2 vyúčtuje prenajímateľ faktúrou - daňovým dokladom. Faktúra je splatná najneskôr pri prevzatí zariadenia.

4.4 V prípade vypovedania, resp. ukončenia zmluvy zo strany nájomcu v rozpore s touto zmluvou, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy. 


5. Skončenie nájmu

5.1  Zmluva o prenájme motorovej dlahy na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.

5.2  Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 10 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak. Prenajímateľ je ďalej oprávnený ukončiť zmluvu aj okamžitým odstúpením od zmluvy, pokiaľ nájomca hrubo porušuje zmluvné podmienky alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky. Okamžité odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia nájomcovi.

5.3  V prípade, ak nájomca vráti zariadenie pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.4  Ku dňu ukončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť zariadenie na vopred dojednané miesto, inak v mieste sídla prenajímateľa.

5.5  V prípade, že nájomca nevráti dlahu po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby prenájmu, používa zariadenie bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie zariadenia nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia zariadenia je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, ktorá bude zvýšená o 50% prirážku základnej sadzby, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.


6. Ochrana osobných údajov

6.1 Údaje zadávané prenajímajúcim pri objednávke tovaru považuje Nextmed s.r.o. za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk.

6.2  Pri spracovaní osobných dát sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov. Zákazník využívaním služieb Nextmed s.r.o. dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy.

6.3 Nájomca svojim podpisom na zmluve o výpožičke potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom podmienok výpožičky, ako aj s cenou za vypožičanie. Potvrdzuje, že veci tvoriace predmet tejto zmluvy mu boli odovzdané v stave spôsobilom na riadne užívanie.


7. Záverečné ustanovenia

7.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva prenajímateľ s účinnosťou od 01.06.2015 v zmysle § 273 Obchodného zákonníka.

7.2    Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odlišné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.


V Bratislave, dňa 01.06.2015